Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCLGD NĂM HỌC 2018-2019

3/20/2019 2:59:18 PM
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCLGD

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG MN MAI HÓA


Số : 23  /QĐ-MN

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mai Hóa, ngày 19  tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MAI HÓA

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 229/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 14/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc triển khai thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt CQG theo các Thông tư 17, 18, 19;

Căn cứ Công văn số 595/PGD&ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác khảo thí và kiểm định chât slượng giáo dục năm học 2018-2019;

Xét đề nghị của Hội đồng giáo dục nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường Mầm non Mai Hóa gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá theo quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 3. Hiệu trưởng nhà trường, các tổ chuyên môn, Bộ phận Hành chính, kế toán nhà trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Như Điều 1;

- Web nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Kim Huế

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG MN MAI HÓA

 


     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG

(Kèm theo QĐ số 23 /QĐ-MN ngày 19/3/2019 của Hiệu trưởng trường MN Mai Hóa)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Trương Thị Kim Huế

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Phan Thị Hồng Vân

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên VP- Thư ký HĐ

Thành viên

4

Trương Thị Lý

P.Hiệu trưởng

Thành viên

5

Mai Thị Oanh

NV Y tế-Bí thư Đoàn trường

Thành viên

6

Hà Thị Vân

Giáo viên-TTT Lớn

Thành viên

7

Đinh Thị Kim Oanh

Giáo viên-TTT Nhỡ

Thành viên

8

Nguyễn Thị Quyên

Giáo viên-TTT Bé-NT

Thành viên

9

Hồ Thị Kim Liên

NV Kế toán-TT Hành chính

Thành viên

 

(Danh sách này gồm có 09 người)

 

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01292761306 (Hiệu trưởng) - Email: mn_maihoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Mai Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình